Calitate

Politica SC ELCOMEX I.E.A. SA în domeniul calității, mediului și securității și sănătății în muncă este de a livra produse/servicii de calitate, de a armoniza interesele firmei noastre cu necesitățile mediului și de a desfășura activități menite să îmbunătățească securitatea și sănătatea în muncă, conforme cu cerințele de management stabilite prin standardele de referință SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005; SR OHSAS 18001:2008 și normele CNCAN.

DECLARAȚIA DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL CALITĂȚII, MEDIULUI, SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ

În centrul preocupărilor managementului organizației stă interesul pentru asigurarea de produse și servicii de înaltă calitate, realizate în contextul unei preocupări responsabile pentru asigurarea bunăstării și sănătății angajaților săi , precum și a siguranței mediului înconjurător.

Managementul organizației consideră calitatea serviciilor/produselor oferite și respectarea reglementărilor de mediu și SSM că fiind elemente de prima importanță pentru dezvoltare. Satisfacerea cerințelor clienților coroborate cu preocuparea pentru un mediu înconjurător sănătos și un mediu sigur se realizează prin promovarea unei înțelegeri complete a exigențelor și un efort continuu de îmbunătățire a nivelului calitativ a proceselor, produselor și serviciilor oferite.

Prin sistemul de management integrat SC ELCOMEX IEA SA asigură că toate activitățile realizate de personalul organizației noastre, se desfășoară controlat, cu respectarea cerințelor legale și de reglementare în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă în vigoare, precum și a cerințelor contractuale.

Directorul General își asumă responsabilitatea pentru definirea, implementarea și menținerea politicii calității, protecției mediului și securității și sănătății în muncă în SC ELCOMEX IEA SA și asigură Reprezentantului managementului integrat întreaga autoritate și mijloacele necesare realizării acestora.

În calitate de Director General voi asigura condițiile materiale și umane necesare pentru aplicarea, cunoașterea și însușirea de către întregul personal a cerințelor de management  al calității, mediului, securității și sănătății în muncă prevăzute și descrise în documentația aferentă sistemului de management integrat. 

OBIECTIVE PERMANENTE

Pentru realizarea celor de mai sus ne-am stabilit următoarele obiective permanente:

 1. politica privind managementul calității, mediului, securității și sănătății în muncă din SC ELCOMEX IEA SA să fie înțeleasă, aplicată, menținută la toate nivelurile societății și comunicată întregului personal cât și disponibilă pentru public;
 2. satisfacerea integrală a cerințelor clienților astfel încât anual să nu se formuleze din partea clienților mai mult de cinci reclamații fundamentate;
 3. realizarea calității produselor la un preț optim prin utilizarea eficientă a resurselor tehnologice și umane;
 4. sporirea competitivității pe piață a lucrărilor executate;
 5. prevenirea apariției neconformităților prin analizarea și eliminarea cauzelor care le-au produs;
 6. menținerea și extinderea segmentelor de piață;
 7. asigurarea unui dialog permanent cu toate părțile interesate, din interiorul și din afara societății ;
 8. cunoașterea cerințelor legale și de reglementare referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitatea muncii, aplicabile produselor, serviciilor și proceselor societății noastre;
 9. asigurarea resurselor necesare, în special a personalului corespunzător calificat;
 10. acordarea unei atenții deosebite fiecărui angajat și nevoilor de instruire și conștientizare a acestora privind problemele de realizare a calității, de protecția mediului și a muncii;
 11. asigurarea condițiilor de efectuare a lucrărilor astfel încât să nu avem incidente de mediu;
 12. asigurarea condițiilor de muncă corespunzătoare astfel încât să nu înregistrăm incidente de muncă și / sau boli profesionale
 13. eficientizarea utilizării energiei, apei ca formă de economisire a resurselor naturale și financiare
 14. obținerea unei imagini excelente dovedite prin profesionalism și prin operativitate în rezolvarea problemelor.

În calitate de Director General îmi asum întreaga responsabilitate pentru definirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului integrat al managementului calității, mediului, securității și sănătății în muncă la toate nivelurile funcționale și de execuție din cadrul societății. 

Voi analiza periodic nivelul de implementare a sistemului de management integrat, inclusiv stadiul de realizare al obiectivelor, urmând ca atunci când este cazul să iau măsurile corective necesare. Șefii entităților organizatorice răspund în fața mea pentru cunoașterea politicii în domeniul calității, mediului, securității și sănătății în muncă și aplicarea/ menținerea sistemului la toate nivelele din subordine. 

Pentru asigurarea implementării și menținerii condițiilor din standarde, voi identifica problemele de control ale calității, ale protecției mediului, securității și sănătății în muncă și voi opri activitatea în orice domeniu care nu satisface cerințele documentelor specificate în contract sau ale prezentului manual al sistemului de management integrat. 

Politica SC ELCOMEX IEA SA în domeniul calității, protecției mediului, securității și sănătății în muncă se aplică în toate zonele funcționale și de execuție din cadrul societății, iar sistemul de management integrat adoptat este obligatoriu pentru toate nivele de conducere și execuție. 

DIRECTOR GENERAL IOAN PLEȘCA